top of page
נוסחאות זהב-01.png

4 יחידות לימוד

שאלון ראשון -035481 (65%)  

נושאי לימוד
פרק 1: בעיות מילוליות, גיאומטריה אנליטית והסתברות 
פרק 2: גאומטריה וטריגונומטריה במישור
פרק 3: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

פרטני, בזוג או קבוצתי - החל מ-100 ש"ח

מבוא לקורס 35481

דפי הסבר ותרגול

קורס 35481

דפי הסבר ותרגול

יחידה 6 -  בעיות תנועה >

יחידה 10 - הסתברות - קלאסית

יחידה 11 - הסתברות - טבלה

יחידה 13 - גיאומטריה 3 - מעגל

יחידה 16 - ח' דיפרנציאלי  - זוגית ואי זוגית והזזות >

יחידה 18 - חשבון דיפרנציאלי - פונקציה רציונאלית

יחידה 24 - בעיות קיצון - גיאומטריות

יחידה 27 - סטטיסטיקה - התפלגות נורמלית>    בקרוב!

יחידה 7 -  בעיות קנייה ומכירה

יחידה 9 - גיאומטריה אנליטית -  מעגל

יחידה 10 - הסתברות - עץ

יחידה 12 - גיאומטריה 2

יחידה 14 - טריגונומטריה במישור

יחידה 17 - חשבון דיפרנציאלי  - חזרה על גזירה >

יחידה 19 - חשבון דיפרנציאלי - פונקציה אי רציונאלית

יחידה 26 - סטטיסטיקה מקדם מתאם ורגרסיה >    בקרוב!

מבחני סימולציה

מבחן 1 -  אנליטית וחקירה >      בקרוב!

מבחן 3 -  חשבון אינטגרלי ובעות קיצון>      בקרוב!

מבחן 5 -  הסתברות ובעיות מילוליות >      בקרוב!

מבחן 2 -  חשבון דיפרנצאלי >      בקרוב!

מבחן 4 -  גיאומטירה וטריגו >      בקרוב!

bottom of page