top of page

קורסי לימוד 

קרוסים לחטיבה, לתיכון ולשאלוני הבגרות במתמטיקה
כוללים, דפי הסבר, דפי תרגול ומבחני סימולציה

בגרוית

5 יחידות

שאלון א'
035581 - 60%

 פרק 1: בעיות הספק ותנועה, סדרות והסתברות  

פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה  

פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון

5 יחידות

שאלון ב'
035582 - 40%

פרק 1: הנדסה אנליטית, הנדסת במרחב, וקטורים ומספרים מרוכבים

פרק 2: חשבון דיפרנציאלי איטגרלי וגדילה ודעיכה

חטיבה ותיכון

4 יחידות

 שאלון א'
035481 - 65%

פרק 1: בעיות כמות, גאומטריות ותנועה, הנדסה אנליטית והסתברות  

פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה  

פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון 

4 יחידות

שאלון ב'
035482 - 35%

פרק 1: סדרות, הנדסת במרחב,

פרק 2: חשבון דיפרנציאלי איטגרלי וגדילה ודעיכה

3 יחידות לימוד - שאלון ב' - 035381 - 35%

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, הסתברות, טריגונומטריה, סטטיסטיקה, סדרות, התפלגות נורמלית, גדילה ודעיכה

3 יחידות לימוד - שאלון ג' - 035382 - 40%

בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, חשבון דיפרנצאלי ואינטגרלי ובעיות קיצון

כיתה י - שאלון 182

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, ,הסתברות, טריגונומטריה, סטטיסטיקה, סדרות

כיתה י - 4/5 יח"ל

אלגברה: מש' פרמטריות, מש' מיוחדות, אי שווין, נגזרת ומשיק, חקירת פונקצית פולינום, קשר בין גרף הנגזרת והפונקציה, פונקציית מנה, פ' אי רציונאלית,

גיאומטריה: מפגש תיכונים , תלס, מ. חוצה זווית,  דימיון, שטחים.

טריגונומטירה: ישר זווית, מ. הסינוסים והקוסינוסים

כיתה ח'

אלגברה: פונקציה קווית, יחס, פרופורציה וקנה מידה, משוואת, מערכת משוואת, אחוזים.

גיאומטריה: קטעים וזוויות, קווים מקבילים, חפיפת משולשים, משולש שווה שוקים, דלתון, דמיון משולשים.

הכנה לכיתה ז'

אלגברה: פונקציה קווית, יחס, פרופורציה וקנה מידה, משוואת, מערכת משוואת, אחוזים.

גיאומטריה: קטעים וזוויות, קווים מקבילים, חפיפת משולשים, משולש שווה שוקים, דלתון, דמיון משולשים.

כיתה ט'

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית.

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים,  והנדסת המרחב

כיתה ז'

אלגברה: ביטוים אלגברה, חוקיות, אפס ואחד, חזקות ושורשים, מספרים מכוונים,  משוואות, בעיות מילוליות, מערכת צירים, פונקציה, הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב

פיזיקה - חטיבה

משקל ומסה, אנרגיה, קינמטיקה, חוקי ניוטון, כוחות, זריקה אופקית, תנועה מעגלית 

פיזיקה - תיכון

משקל ומסה, אנרגיה, קינמטיקה, חוקי ניוטון, כוחות, זריקה אופקית, תנועה מעגלית 

bottom of page