top of page
#0768B8.png

5 יחידות לימוד

שאלון ראשון - 035581 (60%)

נושאי לימוד
פרק 1: בעיות הספק ותנועה, סדרות והסתברות
פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה
פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון 

תוכנית לימודים מלאה >

פרטני, בזוג או קבוצתי - החל מ-100 ש"ח

מבוא לקורס 35581

דפי הסבר ותרגול

קורס 35581

דפי הסבר ותרגול

יחידה 1בעיות מילוליות - תנועה >     בקרוב!

יחידה 3 - סדרות - חשבונית >   בקרוב!

יחידה 5 - הסתברות - בסיס >   בקרוב!

יחידה 7 - גיאומטריה >     בקרוב!

יחידה 15 - בעיות קיצון>      חדש!

יחידה 2בעיות מילוליות - הספק >

יחידה 4 - סדרות - הנדסית > 

יחידה 6 - הסתברות - טבלה >    בקרוב!

יחידה 8 - טריגונומטריה >

יחידה 10 - חקירת פונקציה - רציונלית >

יחידה 12 - חקירת פונקציה - טריגונומטריות >

תוספות לתוכנית החדשה 571

יחידה 16 -  אינדוקציה  >     בקרוב!

יחידה 17 -  שאלות משולבות - הספק >

מבחני סימולציה

מבחן 1 -  בעיות תנועה וסדרות  >     בקרוב!

יחידה 4 - גיאומטריה וטריגונומטריה במישור > בקרוב!

מבחן 2הסתברות וגיאומטריה - הספק >

יחידה 4 - חקירה פונקציות > 

bottom of page