מתמטיקה 

פונקציה קווית, יחס, פרופורציה וקנה מידה, משוואת, מערכת משוואת, אחוזים, קטעים וזוויות, קווים מקבילים, חפיפית משולשים, משולש שווה שוקים, דלתון, דמיון משולשים.

כיתה ח'

חישוב אחוזים

דפי תרגילים והסבר 

יחידה 1  - חזרה כיתה ז'

משוואת הקו הישר בסיס - תרגילים>

יחידה 2  - פונקציות - ייצוג אלגברי לקו ישר וגרף של ישר

יחידה 3  - פונקציות - משוואת הישר ומצב הדדי בין ישרים

יחידה 4  - פונקציות - פונקציה קווית

יחידה 5  - אלגברה - יחס, פרופורציה וקנה מידה

יחידה 6 - אלגברה - משווואת ומערכת משוואות

יחידה 7 - אלגברה - אחוזים

אחוזים - תרגילים >

יחידה 8 - אלגברה - בעיות מילוליות

יחידה 9 - גיאומטריה - זוויות וקטעים

יחידה 10 - גיאומטריה - קווים מקבילים

קווים מקבילים - תרגילים >

יחידה 11 - גיאומטריה- חפיפת משולשים

יחידה 12 - גיאומטריה - משולש שווה שוקים

יחידה 13 - גיאומטריה - דלתון

יחידה 14 - גיאומטריה - דימיון משולשים

בחינות